Algo así como líder

北斗系统                                                         量子存储器

2000预警机                                                     医学

超级计算机。“天河2号”                                风洞

雷达技术                                                         量子物理学

3D打印                                                           微电子

激光技术                                                        盾构机

微晶钢(超级钢                                            基因技术

脉冲强磁场实验装置                                    云计算

纳米技术                                                        催化剂

超轻气凝胶                                                    引力精密测量

量子保密通讯技术